Regulamin Sklepu Internetowego Vertiss.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez V

P.P.H.U. BIG SPORT Paweł Janowski z siedzibą w Lubochni, ul. Tomaszowska 31

NIP 773-196-44-95

(zwany dalej: „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego www.vertiss.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” albo „Sklepem”).

I. Postanowienia Ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

II. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” swoich danych osobowych i adresu poczty elektronicznej, a także wybraniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Klient może skorzystać z telefonicznego systemu zamawiania towarów. Klient może składać zamówienia przy użyciu telefonu wskazanego na stronie internetowej Sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w telefonicznym połączeniu się ze Sprzedawcą w celu złożenia zamówienia.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest wykonanie telefonu do Sklepu oraz podanie wraz z zamówieniem swoich danych osobowych i adresu poczty elektronicznej, a także wybraniu sposobu dostawy oraz formy płatności. Postanowienia §2 ust. 4-6 powyżej stosuje się odpowiednio.

III. Płatności

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • online, za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU lub PayPal (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu płatności przez serwis płatniczy oraz przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia).
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. W wypadku niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim klienta w wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle klientowi na adres jego poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IV. Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych od dnia:
  • wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w wypadku wyboru przez klienta opcji płatności „przelew bankowy”;
  • zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 4. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  • wysyłka kurierem tylko na terenie Polski.;
 5. Zamówione Towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania towaru do klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 9. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z klientem termin i koszt dostawy.

V. Reklamacje

 1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na warunkach wynikających z Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz innych właściwych ustaw. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu Internetowego.

VI. Zwroty

 1. Ograniczenie prawa do odstąpienia

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2015 roku.
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.